הנחיות להגשת פרוייקט למסלול הפיצ'ינג


1. אודות המסלול

פיצ’ינג פורום הקופרודוקציות הוא אירוע פרזנטציה פומבית יוקרתי, בו מוצגים פרויקטים דוקומנטריים של יוצרים ישראליים, בפני פאנל של נציגים מרשתות טלוויזיה מחו”ל ומנהלי קרנות קולנוע בין לאומיות.

יוצרי הפרויקטים שמתקבלים למסלול הפיצ’ינג, זוכים למשוב וייעוץ מאנשי מקצוע נבחרים מחו”ל, במסגרת סדנאות אמן וסדנאות סימולציה שמתקיימות לפני אירוע ההצגה הפומבי. לאחר אירוע הפרזנטציה הפומבי מתקיימות פגישות אישיות בין היוצרים והמפיקים, לבין המשקיעים שהתעניינו בפרויקט.

במסגרת אירוע הפרזנטציה הפומבי, מוענקים מענקי פיתוח, למספר זוכים מבין הפרויקטים המשתתפים בפיצ’ינג.

 

­­­מועד הגשה מוקדמת: 11.1.19

תאריך אחרון להגשה: 4.2.19 עד השעה 12:00 בצהריים

 

2. דמי הרישום למסלול

עלות הרישום במסלול פיצ’ינג תלויה במועד הגשה:

- במועד הגשה מוקדם: דמי רישום מוזלים - 50 ש"ח

- במועד הגשה רגיל: דמי רישום - 150 ש”ח

 

3. דמי השתתפות במסלול

-  פרויקטים שיתקבלו למסלול יחויבו בדמי השתתפות על סך 800 ₪, עבור השתתפותם באירוע הפיצ’ינג במסגרת השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית, ובהכנות המקדימות הכוללות סדנאות אומן וסדנאות סימולציה.

 

4. טופס ההגשה למסלול

ההגשה הינה בטופס מקוון.

החומר המוגש יהיה בשפה האנגלית ויכלול:

1. פרטים טכניים

2. סינופסיס (50 מילים; 500 מילים)

3. מידע אודות הפרויקט: דמויות ראשיות, רקע, access, הצהרת כוונות של הבמאי/ת, שפה ויזואלית וכו' (1,000 מילים)

4. חומרים ויזואליים (מומלץ לצרף 2-10 דקות, באנגלית או עם תרגום לאנגלית)

יש למלא את טופס ההרשמה במלואו.

מומלץ מאוד לעיין בטיפים להגשה לפני מילוי הטופס.

 

5. תנאים נוספים

- הצעות שתתקבלנה למסלול ”פיצ’ינג פורום הקופרודוקציות”, תהיינה חייבות במפיק מקצועי, אשר הפיק לפחות 2 סרטים בעבר, לא כולל סרטים במסגרת הלימודים או פרויקט סיום לימודים.

- על היוצרים לשלם את דמי ההשתתפות לא יאוחר מתאריך 10.3.19 ולצרף את התקנון סרוק וחתום על ידי המפיקים והבמאים.

לאחר תאריך זה, לא תתאפשר משיכת הפרויקט מהמסלול, למעט מקרים חריגים, ולאחר אישור ממנהל המסלול.

- אין להגיש למסלול פיצ’ינג פרויקטים שהשתתפו בו בעבר.

- עבור כל פרויקט שיתקבל, יינתנו שני תגי השתתפות מטעם קופרו. 

- אין הגבלה במספר ההצעות שבית הפקה אחד יכול להגיש, אך בפועל יתקבלו למסלול הפיצ’ינג עד 2 פרוייקטים לכל בית הפקה או מפיק.

- הצעה שזכויותיה אינן שייכות ליוצרים ולמפיקים, לא תוכל לקחת חלק במסלול.

- סטודנטים לקולנוע אינם רשאים להגיש הצעות למסלול. מקרים חריגים ידונו בהמלצת ראש החוג לקולנוע. עבור סטודנטים קיים מסלול נפרד - קופרו קמפוס.

- היוצרים מתחייבים למסור נתונים על משקיעים, היקף השקעות ו/או מו"מ עם משקיעים, המתנהלים בהקשר לפרויקט, בהתבקש על ידי קופרו.

 

6. זכויות יוצרים

- הצעה שזכויותיה אינן שייכות ליוצרים ולמפיקים, לא תוכל לקחת חלק במסלול.

- היוצרים מתחייבים לשאת באחריות הבלעדית בכל הקשור להצגת היצירה באירוע. ”קופרו” לא תישא בכל אחריות כלפי ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם ההצגה כאמור, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או כל זכות אחרת, פגיעה בשם טוב, לשון הרע וכדומה.

- היוצרים מצהירים כי יש או יהיו ברשותם את כל זכויות היוצרים וזכויות השימוש ביצירה, כפי שתושלם, ומאשרים ל”קופרו” להקרין הקרנה פומבית אחת, וכל זאת ללא כל תמורה. ההקרנה הפומבית תתקיים בתיאום היוצרים ובתאום התחייבויות החוזיות שלהם.

- בכותרות הסיום של הסרט, יחד עם שאר הגופים התומכים בסרט, יופיע הכיתוב הבא:

    הסרט הופק בעידוד ”קופרו -  קרן לשווק סרטי תעודה ואנימציה (ע.ר.)”

The film was produced with the endorsement of CoPro - Documentary and Animation Marketing Foundation RA       

    וכן יתווסף הלוגו של קופרו ליד הכיתוב הנ”ל. ”קופרו” תספק ליוצר שקופית ולוגו.

 

7. מסלול פיצ’ינג פורום הקופרודוקציות ומסלול ערוץ לשניים

- פרויקטים אשר התקבלו והשתתפו במסלול הפיצ’ינג בשנת 2018, יהיו זכאים להכלל באופן אוטומטי במסלול  ’ערוץ לשניים’, מותנה באישור היוצרים.

- פרויקטים אשר יתקבלו וישתתפו במסלול הפיצ’ינג פורום הקו-פרודוקציות בשנת 2019, יוכלו להשתתף במסלול ’ערוץ לשניים’ בשנים הבאות, ללא תהליך לקטורה.

- קופרו שומרת לעצמה את הזכות להעביר פרויקטים שלא התקבלו למסלול הפיצ’ינג, ללקטורת מסלול ’ערוץ לשניים’.


 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצויות נוספות : pitching@copro.co.il /  03-6850315

accessibility