Innovation - הנחיות ותקנון

1. אודות המסלול:
מסלול ה Innovation מתקיים במסגרת קופרו - השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית במהדורתו ה-21 בתאריכים 2-6 ביוני 2019.

במסגרת המסלול תתקיים הצגה פומבית של הצעות לפרויקטים אודיו-ויזואליים העושים שימוש משמעותי במדיה דיגיטלית, בפני פאנל משקיעים, מאתרי תוכן ומומחים בינלאומיים וישראלים. 
בנוסף להצגה הפומבית יתקיימו שיחות ”אחד על אחד” אישיות עם משקיעים פוטנציאליים ומומחים בתחום.
יוצרים שהצעתם התקבלה יקחו חלק בתהליך הכנה לשוק ולהצגה הפומבית של הפרויקט בפני הפאנל.

תאריך אחרון להגשה: 21.2.19
 

2. דמי הרשמה והשתתפות למסלול

דמי רישום למסלול ה Innovation (פיצ'ינג וערוץ לשניים) - 50 ש"ח
פרויקטים שיתקבלו לפיצ'ינג ישלמו בנוסף דמי השתתפות בסך 400 ש"ח 
פרויקטים שיתקבלו לער' לשניים ישלמו דמי השתתפות בסך 150 ש"ח


3. טופס ההרשמה למסלול

ההגשה הינה בטופס מקוון הזמין ברשת. לטופס לחצו כאן>

לקריאת חוזה ההתחייבות. לחצו כאן>>החומר המוגש יהיה בשפה האנגלית ויכלול:
1. פרטים טכניים
2. סינופסיס
3. טריטמנט
4. הצהרת כוונות של היוצר
5. תיאור רכיבי מדיה חדשה/קרוס מדיה בפרויקט
6. תיאורי רכיבי מדיה מסורתית בפרויקט (אם יש)
7. חומרים ויזואליים (2-10 דקות, באנגלית או עם תרגום לאנגלית) - לא חובה, אך מומלץ מאד.

יש למלא את טופס ההרשמה במלואו.

 

4. מסלול פיצ’ינג ל Innovation ומסלול ערוץ לשניים

- פרויקטים אשר יתקבלו וישתתפו במסלול הפיצ’ינג בשנת 2019, יכללו אוטומטית במסלול ובקטלוג ’ערוץ לשניים’ (פגישות 1:1), מותנה באישור היוצרים.

- פרויקטים אשר יתקבלו וישתתפו במסלול הפיצ’ינג בשנת 2019, יוכלו להשתתף במסלול ’ערוץ לשניים’ בשנים הבאות, ללא תהליך לקטורה.

 

5. תנאים נוספים

- עבור כל פרויקט שיתקבל, יינתנו שני תגי השתתפות מטעם קופרו. כל תג משתתף נוסף יחוייב בתשלום נוסף של 170 ₪.

- היוצרים מתחייבים למסור נתונים על משקיעים, היקף השקעות ו/או משאי ומתן עם משקיעים, המתנהלים בהקשר לפרויקט, בהתבקש על ידי קופרו.

 

6. זכויות יוצרים

- הצעה שזכויותיה אינן שייכות ליוצרים ולמפיקים לא תוכל לקחת חלק במסלול.

- היוצרים מתחייבים לשאת באחריות הבלעדית בכל הקשור להצגת היצירה באירוע. קופרו לא תישא בכל אחריות כלפי ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם ההצגה כאמור, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או כל זכות אחרת, פגיעה בשם טוב, לשון הרע וכדומה.

- היוצרים מצהירים כי יש או יהיו ברשותם את כל זכויות היוצרים וזכויות השימוש ביצירה, כפי שתושלם, ומאשרים לקופרו להקרין הקרנה פומבית אחת, וכל זאת ללא כל תמורה. ההקרנה הפומבית תתקיים בתיאום היוצרים ובתאום התחייבויות חוזיות שלהם.

- במקום המיועד לכך באתר/אפליקציה/תוכנה/מיצב/ ו/או בכותרות הסיום של הסרט, יחד עם שאר הגופים התומכים בסרט, יופיע הכיתוב הבא:

הפרויקט הופק בעידוד קופרו -  קרן לשווק סרטי תעודה ואנימציה (ע.ר.)

The interactive project was produced with the endorsement of CoPro - Documentary and Animation Marketing Foundation  RA

ליד הכיתוב הנ"ל יתווסף הלוגו של קופרו (אותו תספק קופרו ליוצרים).

 

בהגישנו את היצירה__________ לצורך השתתפות במסלול Innovation 2019, הרינו מסכימים לכל סעיפי התקנון.

* כל בעלי הזכויות על הפרויקט מחייבים בחתימה

 

שם המפיק: _____________________

תאריך: ________________________

חתימת המפיק: __________________

 

שם הבמאי: _____________________

תאריך: ________________________

חתימת המפיק: __________________

accessibility