Independent Production Fund – קנדה

(מועד אחרון להגשה – מרץ)

קרן פרטית שנוסדה בשנת 1991 ופועלת ללא תמיכה ממשלתית אך עם הכרה ציבורית.
כלומר, הקרן זכאית לגייס תמיכה ולהיות פטורה ממס (התמיכה אגב, כן יכולה להיות ממשלתית).

מכיוון שהקרן מתנהלת על בסיס רווחים יחסיים מהפקות שהיא משקיעה בהן בתוספת תרומות, הגורם המשמעותי בהחלטה אם להשקיע בסרט או לא, היא מידת היכולת להחזיר את ההשקעה.

תנאי הסף של הקרן היא היותו של הסרט עלילתי ולמעלה מ-60 דקות (להוציא סרטים שמיועדים לילדים שיכולים להיות קצת פחות).

בהגשה לתמיכה בקו-פרודוקציה יש לקחת בחשבון כי החלק של המפיק הקנדי חייב להיות לפחות 50 אחוז מתקציב ההפקה.

הקרן תומכת גם בסדרות טלוויזיה אשר לגביהן יש הבטחה כי ישודרו בפריים טיים.

בשנים האחרונות הקרן תומכת גם בסדרות רשת.

accessibility