CNC - Aide aux cinémas du monde – צרפת

(מועד אחרון להגשה – ישנם ארבעה מועדים לאורך השנה, יש להתעדכן באתר הרשמי).

קרן מיוחדת לקו-פרודוקציות של מפיקים מהעולם עם מפיקים צרפתיים. הקרן מכוונת בעיקר לסרטים עלילתיים באורך מלא. את הקרן מנהל המרכז הלאומי הצרפתי לקולנוע (CNC).

בשנת 2009 נחתמה אמנת שיתוף פעולה בין ישראל לצרפת מה שעשוי להקל את הגשת הבקשות לקרן.

התקציב של הקרן, עומד על כ 6,000,000 יורו המחולקים בין כ 50 פרויקטים שנבחרים במהלך ארבעה תאריכי הגשות שונים.

לגבי התנאים לקבלת הקרן על בסיס קו-פרודוקציה: חייב להיות שיתוף פעולה בין משרד ההפקה הישראלי למשרד הפקה צרפתי. את ההפקה חייב לביים אדם שהוא אינו צרפתי. השפה של הסרט צריכה להיות השפה המקומית של המדינה (במקרה של ישראל - עברית). את ההגשות יש להגיש לקרן לפני תחילת הצילומים, במידה ורוצים להגיש אחרי הצילומים, ניתן לעשות זאת אך ורק באמצעות חברת ההפקה הצרפתית.

הפרויקטים נבחרים על פי איכותם האומנותית וועדה של שופטים בוחנת כל הצעה בקפידה. הצעה שתיבחר, תעבור עוד מספר שלבים בסופם יוחלט סכום התמיכה. בכל מקרה, סכום התמיכה, לא יעלה על 250,000 יורו להפקה אשר עוד לא החלה את הצילומים ולא יותר מ 50,000 יורו להפקה שצילומיה הסתיימו כבר.

לפרטים נוספים אפשר לגשת לאתר הרשמי בו גם יש רשימת אנשים אליהם אפשר להתקשר באופן ישיר.

accessibility