FilmCamp – נורבגיה

(מועד אחרון להגשה – אין מועד הגשה ספציפי)

קרן שהוקמה בשנת 2005 בצפון נורבגיה במטרה לעודד את תעשיית הקולנוע המקומית. התקציב השנתי של הקרן עמוד על כ-1.4 מיליון יורו. הפקות בינלאומיות שרוצות לפנות לקרן, צריכות לעשות זאת דרך מפיק נורבגי, גם אם חלקו הסופי בסרט הוא קטן.

הקרן תומכת בסרטים אשר מיועדים להפצה מסחרית בקולנוע בלבד אם כי יש לה מסלול לסרטים תיעודיים שאינם מיועדים להפצה מסחרית. תקציב התמיכה השנתי במסלול זה הוא על 270,000 יורו.

חלקה של FilmCamp לא יעלה על מחצית מסכום ההפקה אך כן יש דרישה, לפחות כאשר מדובר בסרט עלילתי, כי 200 אחוזים מסכום התמיכה יוצאו באזור (כלומר יש להוציא את סכום התמיכה ועוד כסף שגויס ממקומות אחרים באזור). נראה כי ניתן לבטל את רוע גזירת הסעיף האחרון במשא ומתן עם הקרן, או לפחות להקטין את אחוז ההוצאות.

לא נרשמו סרטים ישראלים שזכו לתמיכת הקרן בשנים האחרונות.

accessibility