Filminvest3 – נורבגיה

(מועד אחרון להגשה – אין מועדים ספציפיים)

קרן חדשה שהוקמה בשנת 2016 והיא שילוב של שתי קרנות Minvest Midt-Norge ו- Film3 במטרה לספק הזדמנויות והקלות לסרטי קולנוע, סדרות טלוויזיה ומשחקי מחשב שהפקתם נעשית באזור.

הפנייה לקרן נעשית אך ורק באמצעות מפיק נורבגי מוכר, העוסק ומתמחה בתחום שבו הוא מבקש תמיכה (לדוגמא, משחקי מחשב). הקרן אינה מחשיבה את עצמה כקרן אומנותית ותקדם פרויקטים שיש להם פוטנציאל מסחרי וקהל רחב ככל האפשר.

בחלק מהגשות הבקשה, יש להגיש תסריט מוכן ופירוט דרכי הוצאת התקציב באזורי נורבגיה, כמות ימי הצילום באזור וכמה אנשי צוות מקומיים תעסיק ההפקה.

accessibility