Film Fund Luxembourg – לוקסמבורג

(מועד אחרון להגשה – אין מועד ספציפי)

קרן לאומית שהוקמה במבנה הקיים בשנת 1999 במטרה לעודד השקעות ולקיחת סיכונים אומנותיים בתחום האודיו ויזואלי. הקרן תומכת בסוגים שונים של פרויקטים, כולל אנימציה וסרטים תיעודיים ומממנת עד 25 אחוז מגובה תקציב הסרט (וכמו חלק גדול מהקרנות, תקציב זה צריך לצאת בגבולות לוקסמבורג או כשכר לאנשי מקצוע מקומיים).

ישנם בקרן מספר מסלולים, ביניהם מסלול אחד לתמיכה בהפקה במסגרת תכנית CIAV ומסלול הלוואה במסגרת תכנית AFS.

התהליך מתחיל בפנייה בכתב למשרדי הקרן ובהצגת תכנית ההפקה והפרויקט, אם הפרוייקט נמצא ראוי  יוזמנו היוצרים לפרט את ההצעה.

בשנים האחרונות לא נתמכו על ידי הקרן סרטים ישראלים.

accessibility