West Danish Film Fund – דנמרק

(מועד אחרון להגשה – שני מועדים בפברואר ובנובמבר)

קרן מקומית לאזור מערב דנמרק. הקרן תומכת בסרטי קולנוע עלילתיים, סרטים תיעודיים, סדרות טלוויזיה ואף סרטי אנימציה קצרים. לאחרונה נכנסה גם תמיכה בפרויקטים של מולטימדיה וכמובן, שיש תמיכה בקו-פרודוקציות. הקרן הוקמה בשנת 2002 ועד עתה תמכה בכ-400 פרויקטים.

התמיכות ניתנות לפרויקטים אשר מעניינים את הקרן מבחינה אומנותית, אך גם כאלה אשר מספקים עבודה לאנשי האזור. בכדי להיות זכאים, יש לייצר שיתוף פעולה עם מפיק שותף דני, תנאי הכרחי לקבלת מועמדות לתמיכה.

לא נרשמו סרטים ישראלים שנתמכו על ידי הקרן בשנים האחרונות.

 

accessibility