The Rockefeller Foundation – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – אין מועד ספציפי)

קרן שהוקמה בשנת 1913 ותומכת בפרויקטים שהם לאו דווקא קולנועיים. חלק גדול מהון הקרן היום הוא מחברות מסחריות שונות מארצות הברית.

הקרן אינה מגבילה הגשות במועדים, או ארץ מוצא של המפיק או ההפקה ואפילו אינה מגבילה את היוצרים בשלבי הפקה. מבחינת הקרן, כל עוד הסרט תואם את הייעוד שלה (שיפור חיי האדם ברחבי העולם) ומדובר בסרט תיעודי. הוא קביל להגשה.

הקרן מחפשת דרכים לשינוי המציאות, אם בפרויקטים קולנועיים ואם בפרויקטים חברתיים אחרים.
על כן, התחרות היא מאוד גדולה, ואכן התמיכה בסרטי קולנוע ירדה בשנים האחרונות.

בכדי להחליט אם להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט מומלץ מאוד להיכנס לאתר הקרן ולעבור על הפרויקטים שבהם הם תומכים. כוונות הקרן המדוייקות משתנות מעת לעת, בהתאם לשינויים הגלובאליים – אקולוגיה / נגישות לטכנולוגיה / לרפואה וגם, כמובן, תרבות.

accessibility