Tipping Point Film Fund – אנגליה

(מועד אחרון להגשה – הגשות פתוחות, אין מועדים ספציפיים)

קרן התומכת בסרטי תעודה בנושאים חברתיים בעלי משמעות בינלאומית. לא נראה כי הקרן פעילה בשנים האחרונות והיא מחפשת תורמים שיעזרו לה להשקיע בסרטים. האתר הרשמי של הקרן מתעדכן בסרטי הקרן שמוקרנים במקומות אלו ואחרים, אולם, מדובר על סרטים ישנים יחסית.

התומך המרכזי של הקרן הוא ארגן Co-operative ארגון צרכנים גדול. כדאי לשים לב לאתר ולבדוק באם הוא מתעדכן לגבי מועדי הגשות או סוגי הפרויקטים.

accessibility